EN (GB)

የጭንቀት ስሜት ይሰማዎታል?


በዓለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኝ ወቅት ጭንቀትንና ሽብርን መቋቋም

ሕይወት ፍትሐዊ አይደለም፡፡ ሕይወት እርግጠኛ አይደለችም፡፡
ሁላችንም ያንን እናውቃለን እናም ጭንቀት እና መደናገጥን ያስከትላል።
በእነዚህ የፍርሃት ጊዜያት ይህንን ጭንቀት እንዴት መቆጣጠር ይቻላል?
በእርግጥ መልሱ ሩቅ አይደለም

የጭንቀት ስሜት ይሰማዎታል?


ጭንቀት

በኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽን ምክንያትበተከሰቱት ወቅታዊ ሁኔታዎች ሁኔታን የሚናገር ይዘት