EN (GB)

Walang Bahid


Hindi sukat akalain ang dinanas ni Jesus upang tayo'y malinis mula sa'ting mga kasalanan.
Ipaalam natin sa mundo ang pagpapatawad at pagmamahal na pinakita ni Jesus sa Krus!

Walang Bahid