EN (GB)

Walang Bahid


Hindi sukat akalain ang dinanas ni Jesus upang tayo'y malinis mula sa'ting mga kasalanan.
Ipaalam natin sa mundo ang pagpapatawad at pagmamahal na pinakita ni Jesus sa Krus!